کشتار جمعی کودکان مکتبی در تگزاس گزارشی از صمصامه سیرت، افغانستان اینترنشنال