هشدار مک‌کال به طالبان-گفت‌وگو با محمد آصف فقیری، پژوهشگر علوم سیاسی

هشدار مک‌کال به طالبان-گفت‌وگو با محمد آصف فقیری، پژوهشگر علوم سیاسی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳