بازداشت گروهی زنان از خیابان‌های کابل توسط طالبان - گزارشی از نصیر بهزاد

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵