گروگان‌گیری شهروندان خارجی توسط طالبان گفت‌وگو با صادق امینی

گروگان‌گیری شهروندان خارجی توسط طالبان گفت‌وگو با صادق امینی، رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰