نمایشگاه آثار ساره نبیل هنرمند افغان-گزارشی از ادریس جویا، افغانستان اینترنشنال