داوطلبان جوان جنگ اوکراین گزارشی از مهران عباسیان، افغانستان اینترنشنال