روابط طالبان و امریکا-گفت‌وگو با ادریس رحمانی، و حامد صبوری