روز جهانی محو خشونت علیه زنان گزارشی از صمصامه سیرت، افغانستان اینترنشنال