بازداشت کودکان و زنان در کاپیسا گفت‌وگو با کاوه آهنگر، پژوهشگر تاریخ و سیاست