احضار سفرای منطقه به قندهار- گفت‌و‌گو با احمد سعیدی، دیپلومات پیشین