هزار روز سیاه برای دختران در افغانستان

هزار روز سیاه برای دختران در افغانستان دو نهاد فعال در زمینه‌های آموزش و حقوق زنان کارزاری را زیر نام اقراء به هدف برجسته کردن محرومیت دختران از آموزش به راه انداخته اند. گفت‌وگو با شهرزاد اکبر، رئیس نهاد رواداری و شفیقه خپلواک، شاعر و رئیس نهاد مصور

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴