فاجعه مهاجرت افغان‌ها به ایران و پاکستان - نصیر بهزاد، گزارش می دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲