جبهه متحد افغانستان در ایالت ویرجینیا امریکا، اعلام موجودیت کرد گفت‌وگو با اختر محمد راسخ

جبهه متحد افغانستان در ایالت ویرجینیا امریکا، اعلام موجودیت کرد گفت‌وگو با اختر محمد راسخ، کارشناس امور سیاسی و امنیتی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۷