آغاز به کار ماهنامه فارسی تایمز- گزارش از الهام کریمی، افغانستان اینترنشنال