اقتصاد افغانستان تا چه تازمانی نیازمند کمک‌های خارجی خواهد بود؟ - گفت‌وگو با آذرخش حافظی

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰