چنگ و دندان طالبان بر معادن افغانستان - نقیب بیان، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۲