یک سال مبارزه ترکیه با مهاجران غیرقانونی-فرزیا ثابتی جز‍ئيات می‌دهد

یک سال مبارزه ترکیه با مهاجران غیرقانونی فرزیا ثابتی جز‍ئيات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱