گلوله باری طالبان در تظاهرات زنان کابل-گزارشی از اسما سرگند، افغانستان اینترنشنال