توجیه کشتار دایکندی توسط طالبان- گزارشی از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال