موسیقی افغانستان در غربت- گزارشی از ادریس جویا، افغانستان اینترنشنال