بازی با زندگی؛ عبور از مرز ایتالیا به فرانسه گزارشی از صوفیا سخی، افغانستان اینترنشنال