دهمین روز خیزش سراسری در ایران گزارشی از مجتبا پورمحسن، افغانستان اینترنشنال