زلزله جاپان و ادامه عملیات نجات-گزارشی از محسن ایزدی، افغانستان اینترنشنال

زلزله جاپان و ادامه عملیات نجات گزارشی از محسن ایزدی، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳