سفر مکرون به اسرائیل-بهنود نورپناه، گزارش می‌دهد:

سفر مکرون به اسرائیل بهنود نورپناه، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳