نشست شورای امنیت در مورد افغانستان

نشست شورای امنیت در مورد افغانستان گزارش گونرش: تنها ۴ درصد مردان و ۳ درصد زنان از شناسایی اداره طالبان حمایت می‌کنند حمید فهیم، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱