سقوط رتبه افغانستان در فساد-گفت‌وگو با نور احمد خالدی، کارشناس امور سیاسی و اقتصادی

سقوط رتبه افغانستان در فساد گفت‌وگو با نور احمد خالدی، کارشناس امور سیاسی و اقتصادی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱