قربانی‌گیری سرما در افغانستان- گزارشی از ملکه احمدزی، افغانستان اینترنشنال