نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان گزارشی از پویا هاشمی، افغانستان اینترنشنال