کمرنگ شدن روج صوفیانه کابل

کمرنگ شدن روج صوفیانه کابل شعر، موسیقی و تصوف به عنوان سه عنصر مشخصه کابل در این شهر رنگ باخته است رضا محمدی، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸