دستکاری طالبان در گزارش دیدارها - گزارشی از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۹