تجمع اعتراضی مهاجران افغان در پیشاور پاکستان

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۷