انتقال دو فعال آموزش دختران به زندان پلچرخی-گزارشی از عنایت شهیر، افغانستان اینترنشنال

انتقال دو فعال آموزش دختران به زندان پلچرخی گزارشی از عنایت شهیر، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷