از جلال تا زوال؛ بازار کهنه کابل گزارشی از رضا محمدی، افغانستان اینترنشنال