رستورانت زنان در هرات - گزارشی از بنفشه یعقوبی، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹