افزایش آمار تلفات حلمه بر مسجدی در پشاور- گفت‌وگو با فرهاد ابرار و حق نوازخان