محرومیت ۲۱ میلیون نفر در افغانستان از آب آشامیدنی - گزارشی از نصیر بهزاد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷