گسترش بی‌سابقه سوء‌تغذیه در افغانستان گزارشی از نقیب بیان گزارش، افغانستان اینترنشنال