امتناع عربستان از کمک مالی به پاکستان-تحلیل و ارزیابی این خبر با شاهد خان، خبرنگار آزاد