ستیز طالبان با هنر و فرهنگ - سیر کاکر، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۵