ایجاد گروه بین‌المللی برای مذاکره با طالبان گفت‌وگو با فردین هاشمی، رئیس مرکز مطالعات