رهبر جبهه مقاومت، خواستار دیدگاه وسیع مخالفان طالبان برای اتحاد و تحقق دموکراسی شد

رهبر جبهه مقاومت، خواستار دیدگاه وسیع مخالفان طالبان برای اتحاد و تحقق دموکراسی شد

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴