اعتراض شهروندان افغانستان و پاکستان به اخراج مهاجران

اعتراض شهروندان افغانستان و پاکستان به اخراج مهاجران

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸