فراغت محصلان نظامی از دانشگاه سند‌هرست-گفت‌وگو با منصور سعادت