دیدگاه: چشم‌اندازه سرکوب، مخالفت و شورش در افغانستان

دیدگاه: چشم‌اندازه سرکوب، مخالفت و شورش در افغانستان گفت‌وگو با عمر صدر، نویسنده و پژوهشگر سیاست و حسین قاضیان، جامعه‌شناس

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳