تجمع اعتراضی در ایتالیا- گزارشی از کیمیا قربانی، افغانستان اینترنشنال