نگرانی از افزایش قربانیان برف بار ی و سرما- نقیب بیان گزارش می‌دهد.