بازسازی چهره زنی از تمدن نبطی در عربستان- فهیم نعیمی گزارش می‌دهد.