غرق شدن قایق پناهجویان افغان وایرانی

غرق شدن قایق پناهجویان افغان وایرانی؛ آیا تعداد سرنشینان این قایق غرق‌شده مشخص است؟ گفت‌وگو با مرتضی رسولی، کارشنای امور مهاجرت

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸