۲۰۲۳؛ مرگبارترین سال برای پناهجویان - نیلوفر پورابراهیم، از پاریس گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱