افزایش تهدیدات نظامی علیه امریکا در عراق گزارشی از تروسکه صادقی:

افزایش تهدیدات نظامی علیه امریکا در عراق گزارشی از تروسکه صادقی:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸